صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خبرها:
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰