صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
هزینه‌های صندوق

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، خالص ارزش دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل ­پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب جلسه مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در این امیدنامه آمده است.

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر در هر سال دو درصد(2%) مبلغ کل سرمایه صندوق

در صورت خاتمه قرارداد مدیر از سوی صندوق معدل 12 برابر میانگین حق الزحمه3 ماه انتهایی اداره صندوق به او پرداخت می گردد.
پاداش عملکرد پاداش عملکرد مدیر نسبت به مازاد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی نسبت به نرخ مرجع تعیین می‌شود. این پاداش به صورت پلکانی مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد.

-         20 درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع تا 1/5 برابر نرخ مرجع

-          35 درصد از مازاد سود نسبت به 1/5 برابر نرخ مرجع تا 2 برابر نرخ مرجع

-         50 درصد از مازاد سود نسبت به 2 برابر نرخ مرجع

هنگام محاسبه پاداش مدیر در یک مقطع، عملکرد مدیر به صورت تحمیعی از ابتدای فعالیت صندوق محاسبه می گردد. موضوع پاداش عملکرد مدیر بصورت 70 درصد نقد در پایان سال مالی اول و مابقی به صورت ذخیره نگهداری می شود که در زمان انحلال صندوق به مدیر پرداخت می شود.

نرخ مرجع: 1/3 برابر(130%) بازده سالانه اوراق مشارکت دولتی با سررسید بلندمدت یا 1/3 برابر سود سپرده 5 ساله،  هر کدام بیشتر باشد.
حق‌الزحمه حسابرس مبلغ ثابت150 میلیون ریال برای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار (0.001) از سرمایه تادیه شده صندوق، حداقل کارمزد متولی 100 میلیون ریال و سقف کارمزد 300 میلیون ریال است

هزینه‌های صندوق
هزینه های قابل پرداخت از منابع صندوق مطابق با ماده 44 اساسنامه صندوق خصوصی است.

طبق تبصره 1 و 2 همان ماده تامین هزنیه های اجرای وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور به عهده خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل داریی های صندوق به جز موارد مذکور مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران است. همچنین کلیه هزینه های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده( از جمله مخارج تاسیس و پذیره نویسی، مخارج تصفیه، مخارج خدمات نرم افزاری و برگزاری مجامع و...) تماما بر عهده مدیر صندوق است.