صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۵۶,۳۲۱ ۱۱.۱۵ ۱۴,۸۲۱ ۹.۳۷ ۱۴,۸۲۱ ۹.۳۷ ۱۳۳,۹۰۸ ۲۶.۷۹
وجه نقد ۱۰۷,۸۹۷ ۲۱.۳۷ ۲۳,۳۸۱ ۱۴.۷۷ ۲۳,۳۸۱ ۱۴.۷۷ ۴۰,۰۶۱ ۸.۰۱
سایر دارایی ها ۳۴۰,۷۹۵ ۶۷.۴۸ ۱۲۷,۹۴۲ ۸۰.۸۴ ۱۲۷,۹۴۲ ۸۰.۸۴ ۳۲۵,۹۶۲ ۶۵.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد