صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۰۸ ۲۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۶۱ ۸.۰۱ % ۳۲۵,۹۶۲ ۶۵.۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۷,۵۴۹ ۲۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۶۱ ۸.۰۲ % ۳۴۲,۱۲۹ ۶۸.۴۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۱,۸۴۶ ۲۰.۴ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۶۱ ۲۰.۲۶ % ۳۲۵,۲۹۵ ۵۹.۳۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۱,۹۵۶ ۲۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۶۱ ۲۰.۲۶ % ۳۲۵,۲۷۵ ۵۹.۳۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۶۴,۰۵۱ ۱۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۱۰ ۲۲.۴۴ % ۳۲۵,۲۵۶ ۶۴.۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۶۴,۰۴۱ ۱۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۱۰ ۲۲.۴۴ % ۳۲۵,۲۳۶ ۶۴.۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۶۴,۰۳۲ ۱۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۱۰ ۲۲.۴۴ % ۳۲۵,۲۱۶ ۶۴.۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۶۲,۶۰۴ ۱۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۱۰ ۲۲.۵ % ۳۲۵,۲۱۸ ۶۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۶۲,۳۴۶ ۱۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۵۸۹ ۲۳.۴۳ % ۳۲۵,۱۷۷ ۶۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۶۲,۴۰۵ ۱۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۵۸۹ ۲۳.۴۳ % ۳۲۵,۱۵۸ ۶۴.۲۴ % ۰ ۰ %
«123»