صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ %۰.۰۳۳ %۰.۶۱۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ (۰.۱۴)% %۱۲.۹۴۵
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ (۰.۲۲۱)% %۴۷.۳۸۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۱۱ %۱۷۷۵۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۴.۰۹)% %۷۸۱۶۴